Nuggets & Fries

Nuggets & Fries

6 Pieces

$3.95

10 Pieces

$6.95

20 Pieces

$12.95

Small Poutine French Fries

$4.25

Medium Poutine French Fries

$5.95

Family Poutine French Fries

$13.95

Small French Fries

$2.75

Medium French Fries

$5.35

Family French Fries

$11.95